API Documentation

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn API. Đó là trách nhiệm cá nhân của bạn những gì bạn thêm vào bằng API của chúng tôi.

Phương thức HTTP POST
Định dạng phản hồi Json
API URL https://panel.maliaz.com/api/v1
API Key

Place new Order

Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
Parameter Mô tả
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

Example response:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

Status Order

Parameter Mô tả
key Your API key
action status
order Order ID

Example response:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

Multiple orders status

Parameter Mô tả
key Your API key
action status
orders Order IDs separated by comma (array data)

Example response:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

Danh sách dịch vụ

Parameter Mô tả
key Your API key
action services

Example response:

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]
      

Balance

Parameter Mô tả
key Your API key
action balance

Example response:

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }